Triển lãm

Triển lãm

14

Tháng 5 năm 2016 Triển lãm Everbright Thượng Hải mang XRL

16

Tháng 5 năm 2016 Triển lãm Everbright Thượng Hải mang XRL

13

Tháng 9 năm 2016 Shanghai World Expo XRL mang

10

Tháng 9 năm 2016 Shanghai World Expo XRL mang

11

Vòng bi XRL Hội chợ Canton mùa thu 2016

15

Tháng 9 năm 2017 Shanghai World Expo XRL mang

17

Vòng bi XRL Shanghai World Expo 2018

12

Vòng bi XRL Shanghai World Expo 2018